skip to Main Content

over liesbeth

Liesbeth is beeldend kunstenaar en levensluisteraar.

Als beeldhouwer maakt ze beelden in hout en steen. Hout van de meest uiteenlopende formaten en houtsoorten die ze vindt in haar tuin, in het bos, langs rivieren, maar ook bij de sloop van huizen.
Het materiaal en de vorm van het materiaal bepalen het uiteindelijke beeld wat er ontstaat, waarbij Liesbeth zich laat leiden door haar fascinatie in de mysteriën van de mens.
Gedurende het scheppingsproces vindt er tussen Liesbeth en het materiaal een geconcentreerde wisselwerking plaats wat zich in het ene beeld uit in een intense verstilling, een andere keer krijgt het beeld speelse toevoegingen van metalen en kralen.

Enkele jaren geleden raakte ze geïnspireerd door een verhaal over het gebruik van de praatstok en is ze begonnen met het maken van praatstokken.

De praatstok ( talking stick) is een communicatiehulpmiddel. Wanneer een persoon de praatstok vastheeft wordt iedereen gevraagd te luisteren zonder interruptie.

Liesbeth is tevens eigenaar van een stilte-retraitecentrum. Hier organiseert ze onder andere één en meerdaagse stilteretraites gecombineerd met beeldhouwen.  Zie hiervoor haar andere website www.liesbethgeenenlevensluisteraar.nl

 

About Liesbeth
Liesbeth is a visual artist and life-listener.
As a sculptor she makes sculptures in wood and stone. Wood of the most diverse sizes and types of wood that she finds in her garden, in the woods, along rivers, but also in the demolition of houses.
The material and form of the material determine the final image that arises, whereby Liesbeth is guided by her fascination with the mysteries of human being. During the process of creation, a concentrated interaction takes place between Liesbeth and the material, which in one image becomes an intense silence, another time the image gets playful additions of metals and beads.
A few years ago she became inspired by a story about the use of the talkingstick and she started making talking sticks.
The talking stick is a communication tool. When a person holds the talking stick everyone is asked to listen without interruption.
Liesbeth also owns a silence retreat center. Here she organizes, among other things, one and multi-day silence retreates combined with sculpting. See her other website www.liesbethgeenenlevensluisteraar.nl

 

LIESBETH GEENEN BEELDEND KUNSTENAAR

Back To Top